Vedení účetnictví


Odborné a pečlivé vedení účetnictví je základem podnikání.

Vedu účetnictví všem účetním jednotkám (právnickým i fyzickým osobám).

Účetnictví zpracuji v intervalech dle požadavků klienta, tzn. týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.
Záleží jen na charakteru a rozsahu podnikatelské činnosti klienta, na jeho potřebách a zejména ze zákona vyplývajících povinnostech.

Vedení účetnictví pro podnikatele upravuje Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláška
č. 500/2002 Sb., České účetní standardy a mnoho dalších předpisů.

Vedení účetnictví zahrnuje zejména:

     vedení účetnictví v rozsahu dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších prováděcích předpisů           (hlavní kniha, účetní deník)
     vedení skladové evidence
     vedení knih analytické evidence (zejm. pohledávky, závazky)
     vedení evidence majetku
     zpracování cestovních příkazů, vyúčtování pracovních cest
     zpracování DPH
     sestavení roční účetní závěrky v povinném rozsahu včetně všech povinných výkazů (rozvaha, výkaz            zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce)
     zpracování Přiznání k dani z příjmů

Rekonstrukce účetnictví

Pokud zjistíte, že účetnictví neodpovídá platným zákonům, je nutno přistoupit k rekonstrukci.
Kdy nejčastěji dochází k potřebě provést rekonstrukci účetnictví? Z praxe znám následující situace:

     správce daně kontrolou zjistí chyby v předchozím období – je pak ve Vašem zájmu řádně opravit            následná období ještě před zahájením další kontroly finančním úřadem
     havárie počítače, na kterém byla uložena účetní data a vy nemáte odpovídající zálohu
     ztráta nebo zničení dokladů
     daňová přiznání (DPH, DPPO, silniční daň, atd.)